Jak náš tým funguje?

 • Úvod
 • Jak náš tým funguje?

Na každém našem projektu je složení týmu podobné. Vedoucí projektu, který zajišťuje smluvní, termínovou a finanční část projektu a zároveň spolupracuje s hlavním inženýrem projektu, který má na starost technickou část projektu. Tedy řízení subdodavatelů, koordinaci všech částí projektu, implementaci požadavků investora, orgánů státní správy, stavebního úřadu atd. Hlavní inženýr projektu dále spolupracuje se samostatným projektantem, který odpovídá za architektonicko - stavební řešení. Samostatnému projektantovi jsou podřízeni začínající projektanti, typicky absolventi, kteří pod jeho dohledem řeší dílčí části ASŘ.

Abychom zajistili co nejefektivnější spolupráci a koordinaci našeho týmu na různých projektech, upřednostňujeme osobní pracovní svobodu za podmínky možnosti vzájemné koordinace a diskuse během dne. Naším cílem je mít všechny členy týmu v kanceláři mezi 10:00 a 14:00. Tento časový rámec nám poskytuje ideální příležitost pro týmové schůzky, konzultace a prohloubení našich společných cílů. Ostatní části dne v kanceláři jsou dle individuálních potřeb každého člena týmu.

Náš odborný tým se skládá z profesionálů v několika oblastech. Máme specialisty na projektové řízení, kteří se zaměřují na plánování a koordinaci celkového průběhu projektů, inženýrská podpora zajišťuje schvalovací řízení projektu a tým, specializující se na 3D modelování v Archicadu, což nám umožňuje vytvářet detailní vizualizace staveb. Nedílnou součástí našeho týmu jsou odborníci zaměření na projektování TZB, kteří projektují venkovní i vnitřní rozvody budovy dle nejnovějších norem a standardů. 

Věříme v integraci moderních technologií do našeho pracovního procesu. Proto jsou všechna naše projektová data uložena v bezpečném a spolehlivém cloudu. Toto řešení nám umožňuje mít flexibilní přístup k informacím z různých zařízení a míst, což je zvláště užitečné při schůzkách mimo naši kancelář.

Pro zajištění komfortu a produktivity našich zaměstnanců je naše kancelář vybavena moderním zázemím. Kromě toho jsme otevření jakýmkoliv potřebám našich zaměstnanců, ať už jde o specifická školení, ergonomické vybavení nebo jiné prostředky k podpoře jejich práce. Vaše návrhy a potřeby nám velmi záleží a jsme připraveni je zohlednit a implementovat.

Firemní hodnoty

Termínová odpovědnost

Termínová odpovědnost pro mě jako projektanta pozemních staveb znamená, že jsem zodpovědný za dodržení stanovených termínů a lhůt v průběhu zpracování projektů. Měl bych umět plánovat a organizovat svoji práci tak, abych byl schopen dodržet termíny, které byly sjednány s klienty a dalšími účastníky projektu.

Jsem si vědom, že dodržení časového plánu je důležité pro úspěšné dokončení stavby a spokojenost klientů. Proto se snažím efektivně řídit časové závislosti a dávám si pozor na to, abych nepodcenil důležité milníky a termíny. Pokud se objeví nečekané změny nebo zpoždění, jsem připraven rychle reagovat a přijmout potřebná opatření, abych minimalizoval jejich dopad na celkový harmonogram.

Dodržení termínů není jen mou odpovědností vůči klientům, ale i vůči celému týmu a spolupracujícím subdodavatelům. Vím, že zpoždění může mít negativní důsledky pro celý projekt, a proto se snažím vytvářet plány a harmonogramy, které jsou realistické a proveditelné. Jsem hrdý na to, že má práce vyžaduje schopnost systematického a odpovědného přístupu, který umožňuje udržet projekt na správné cestě v souladu s časovým plánem a stanovenými termíny.

Zároveň si uvědomuji, že termínová odpovědnost neznamená spěchat na úkor kvality. Je pro mě důležité najít rovnováhu mezi efektivitou a pečlivostí, abych dosáhl stanovených termínů a zároveň zajistil, že práce bude prováděna s vysokou kvalitou a splní všechny potřebné standardy a bezpečnostní opatření.

Kvalita projektů

Pro mě jako projektanta pozemních staveb je kvalita projektů klíčovým prvkem mé práce. Znamená to, že se snažím vytvářet projekty, které jsou nejen realizovatelné, ale také přinášejí kvalitní životní prostředí v budovách, které navrhuji. To zahrnuje pečlivé plánování a návrhy, které optimalizují využití prostoru, zlepšují energetickou účinnost a minimalizují negativní dopady na životní prostředí.

Kvalita projektů také znamená, že pečlivě sleduji finanční náklady projektu a hledám způsoby, jak maximalizovat hodnotu investice pro naše klienty. Snažím se najít rovnováhu mezi výkonem a náklady, abych dosáhl optimálního výsledku, který splňuje potřeby a očekávání klienta.

Ochrana přírody a životního prostředí je pro mě klíčovou součástí každého projektu. Snažím se minimalizovat negativní dopady na přírodu a integrovat udržitelné postupy a technologie do návrhů. Mým cílem je vytvářet budovy, které jsou energeticky efektivní, využívají obnovitelné zdroje a minimalizují produkci odpadu.

Technická vyspělost je dalším důležitým aspektem kvality projektů. Jsem vždy otevřen novým technologiím a postupům, které mohou zlepšit kvalitu a výkonnost našich projektů. Stále se učím a sleduji nejnovější trendy a inovace ve svém oboru, abych byl schopen nabídnout našim klientům nejlepší možná řešení.

Náš odkaz

Pro mě jako projektanta pozemních staveb má odkaz zvláštní význam a hlubší smysl. Odkaz je pro mě spojen s tím, co zanechám za sebou jako svůj profesní otisk ve světě stavebnictví. Je to moje stopa, kterou zanechávám v architektuře a ve světě okolo nás. Každý projekt, na kterém pracuji, je pro mě příležitostí k tomu, abych vytvořil něco jedinečného, co přinese přínos lidem, životnímu prostředí a naší společnosti.

Odkaz se netýká pouze fyzických struktur, které navrhuji, ale také hodnot a principů, které do nich vkládám. Snažím se do každého projektu zapracovat udržitelnost, estetiku, funkčnost a respekt k životnímu prostředí. Moje touha je, aby má práce ovlivnila pozitivní změny v životech lidí, kteří v těchto budovách žijí, pracují nebo se jimi pohybují.

Odkaz je také o sdílení mého know-how s dalšími kolegy a mladšími generacemi. Věřím v mentorství a sdílení zkušeností, abychom společně dosáhli větších výšin ve světě architektury a stavebnictví.

V konečném důsledku je pro mě odkaz o tom, jaký dojem zanechám na světě a na lidech, se kterými pracuji. Chci, aby moje práce byla zdrojem inspirace a radosti, a aby mé projekty sloužily dlouho po tom, co já sám už nebudu. Odkaz je mé profesní dědictví a ta největší motivace pro mé úsilí v oblasti projektování pozemních staveb.

Jakým způsobem dosahujeme firemních hodnot?

Týmová spolupráce a podpora

 • Pracujeme jako tým a navzájem se podporujeme.
 • Pokud potřebuji pomoct, můžu se na kohokoliv obrátit.
 • Stejně tak pomoc neodmítnu a poskytuji pomoc v rámci svých možností.
 • Uvědomuji si, že mé chování a přístup jednotlivce má velký vliv na celý tým.
 • Snažím se pracovat koncepčně pro celý tým a sděluji ostatním v týmu svoje poznatky a nápady pro efektivní práci.
 • Umím využívat firemní nástroje pro spolupráci a vzájemnou podporu.
 • Problémy řeším ihned a nebojím se říct si o pomoc.
 • Dělám svoji práci pořádně a nepřenáším na kolegy svoji odpovědnost.
 • Rozdílné názory a nápady si v týmu komunikuji a nebazíruji na svých řešeních.
 • Zvlášť v našem oboru platí, že každý technický problém má mnoho dobrých řešení a neshazuji práci a nápady kolegů.
 • Neosočuji investory, kolegy a subdodavatele i když s nimi nesouhlasím.
 • Plním své sliby a dobře zvažuji jejich dopad na práci ostatních.

Osobní a profesní růst

 • Snažím se pracovat koncepčně.
 • Svoji práci si plánuji a koordinuji dopředu s celým týmem.
 • Vyhledávám nové postupy a přístupy.
 • Pravidelně se vzdělávám a nebojím si vyhledat školení.
 • Znám své silné a slabé stránky. Ty silné rozvíjím a slabé se snažím zlepšit
 • Nekopíruji zažitá dogmata, ale snažím se chápat podstatu technických řešení a následně je vylepšovat.
 • Jsem ochoten přijmout jiná technická řešení v zájmu celkového výsledku.
 • Přicházející problémy neberu jako selhání ale možnost, jak jim v budoucnu předcházet.
 • Chyby nejsou důvodem k trestu, ale cestou k nápravě.
 • Přemýšlím nad svojí prací a snažím se ji optimalizovat.
 • Termíny nedohoním urputnou prací, ale racionálním přemýšlením a plánováním.
 • Risk management pro mne není cizí slovo.
 • Snažím se porozumět i ostatním oborům, nejen tomu svému.
 • Rozum a plán je vždy rychlejší než ta nejrychlejší myš. :-)   
 • Chápu, že operativnost je výborná vlastnost, ale ne když je důsledkem selhání plánování.

Vztah zaměstnanců a společnosti

 • Zatímco některé firmy mluví o 'firemní rodině', u nás platí, že rodina je doma. Zaměřujeme se na to, aby naši zaměstnanci dosahovali pracovních cílů a zároveň měli dostatek času věnovat se svým nejbližším
 • Místo složitých a nesrozumitelných misijních prohlášení máme jasná a srozumitelná pravidla.
 • Velmi si vážíme oddanosti našich zaměstnanců vůči firmě a projektům, ale chápeme, že hranice mezi věrností a vyhořením je křehká.
 • Považujeme regeneraci a odpočinek za stejně důležité jako samotnou práci.
 • Když se někdo z nás rozhodne opustit společnost, nevnímáme to jako zradu, ale jako příležitost k oslavě nových začátků.
 • I když občas může být potřeba pracovat navíc, chápeme, že trvalý pracovní tlak není znamením efektivity, ale chybějícího plánování.
 • Věříme, že čas je vzácný a neocenitelný, a to jak pro firmu, tak pro jednotlivce.
 • Očekáváme od našich zaměstnanců loajalitu, ale chápeme, že loajalitu je třeba nejen vyžadovat, ale především nabízet.
 • Naši vedoucí pracovníci nejsou zde proto, aby jenom rozkazovali, jsou zde, aby vedli, mentorovali a podporovali.
 • Nečekáme, že náš tým bude pracovat přesčasy bez náležitého ohodnocení.
 • Naše úspěchy nejsou zásluhou pouze zakázek, ale především díky tvrdé práci a odhodlání našich zaměstnanců.